Algemene voorwaarden
Inleiding
De volgende Algemene Voorwaarden (AV) regelen de contractuele relatie tussen de provider (date4friend AG, Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland, hierna DATE4FRIEND) en gebruikers van gewoonwippen.nl, ongeacht of het gebruik gratis of tegen betaling is, en ongeacht of het gebruik van binnen of buiten Zwitserland plaatsvindt. Afwijkende voorwaarden van de gebruikers worden niet aanvaard.

DATE4FRIEND behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op een later tijdstip zonder opgaaf van redenen te wijzigen. Indien van dit recht gebruik wordt gemaakt, zullen de nieuwe algemene voorwaarden ten minste twee weken voordat zij van kracht worden, per e-mail aan de gebruikers worden meegedeeld. Indien de gebruiker geen bezwaar aantekent tegen deze nieuwe algemene handelsvoorwaarden, wordt deze geacht akkoord te zijn gegaan met de gewijzigde bepalingen. Indien deze gebruikmaakt van zijn recht van bezwaar, heeft DATE4FRIEND het recht de contractuele relatie met de gebruiker terstond op te zeggen. In geval van wijziging van de algemene voorwaarden zal DATE4FRIEND de gebruiker bij het toezenden van de nieuwe voorwaarden echter opnieuw wijzen op deze mogelijkheid van onmiddellijke opzegging.


§1 Voorwerp van de overeenkomst
(1) Het voorwerp van de overeenkomst is het gebruik door geregistreerde gebruikers van de diensten die door DATE4FRIEND op haar website gewoonwippen.nl worden aangeboden. Gebruik is uitsluitend toegestaan aan consumenten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Gebruik van de website door minderjarigen is niet toegestaan.

(2) DATE4FRIEND biedt haar gebruikers toegang tot haar dienst indien deze zich gratis registreren, waarbij zij op een platform een profiel kunnen aanmaken om contacten te leggen, andere profielen gedeeltelijk kunnen bekijken en berichten kunnen sturen naar gebruikers.

(3) Behalve de gratis mogelijkheden om het platform te gebruiken, kan de gebruiker een betaald VIP-lidmaatschap verwerven waarmee hij onbeperkt ontvangen berichten kan lezen, de bezoekerslijst van zijn profiel kan oproepen en andere profielen volledig kan bekijken.


§2 Verplichtingen van de gebruiker
- zie ook content provider & gebruiksbeleid

(1) De gebruiker is verplicht e-mails en andere berichten of gegevens van gebruikers die hij in verband met het gebruik van gewoonwippen.nl ontvangt, vertrouwelijk te behandelen en niet zonder toestemming van de auteur toegankelijk te maken voor derden. Hetzelfde geldt voor persoonsgegevens van andere gebruikers, zoals met name namen, telefoon- en faxnummers, woon- en e-mailadressen en/of URL's. Het doorsturen van gegevens van niet-gebruikers is eveneens verboden.

(2) Voorts verbindt de gebruiker zich ertoe geen misbruik te maken van de door DATE4FRIEND aangeboden dienst, met name
a) het niet te gebruiken voor de verspreiding van lasterlijk, aanstootgevend, pornografisch, racistisch of anderszins onwettig materiaal of informatie;

b) deze niet te gebruiken om anderen te bedreigen, lastig te vallen of inbreuk te maken op hun rechten (met inbegrip van hun persoonlijke rechten) of om geld of voordelen van geldelijke waarde te beloven of te eisen;

c) geen gegevens te uploaden die een virus (geïnfecteerde software) bevatten of die software of ander materiaal bevatten dat beschermd is door auteursrechten of industriële eigendomsrechten;

d) deze niet te gebruiken op een manier die de beschikbaarheid van de aanbiedingen voor andere gebruikers nadelig beïnvloedt;

(3) Onverminderd de eventuele civielrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen voor de individuele gebruiker, geeft het opzettelijk of door grove nalatigheid niet naleven van een van de bovenvermelde gedragsverplichtingen DATE4FRIEND het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen om dringende redenen en de toegang van de betrokken gebruiker onmiddellijk te blokkeren. Als alternatief heeft DATE4FRIEND het recht delen van het profiel zonder overleg te schrappen. Voorts behoudt DATE4FRIEND zich het recht voor schadevergoeding te eisen.


§3 Prijzen
(1) Registratie op gewoonwippen.nl is in principe gratis. Verdere functies kunnen worden geactiveerd door een VIP-lidmaatschap aan te schaffen.

(2) De prijzen voor het VIP-lidmaatschap, de wijze van betaling en de duur van de doorlopende verplichtingen in het kader van deze tegen betaling aangeboden diensten worden toegelicht voordat de gebruiker er gebruik van maakt.

(3) Indien de inning van het volledige bedragen niet mogelijk is, behouden wij ons het recht voor het bedrag naar eigen goeddunken in termijnen te innen.

(4)Als de gebruiker een openstaande rekening niet op tijd betaalt, ondanks meerdere herinneringen door DATE4FRIEND, is diegene in gebreke van betaling. De gebruiker is verantwoordelijk voor de extra gemaakte kosten door deze achterstallige betaling. Dit zijn voornamelijk de kosten voor het sturen van de herinneringen door DATE4FRIEND en de bankkosten voor een chargeback/annuleren van een creditcardbetaling of een retour debetnota, veroorzaakt door de gebruiker. Het staat de gebruiker vrij te bewijzen dat DATE4FRIEND geen schade heeft geleden of dat de schade duidelijk lager is dan het vaste percentage. Tegelijkertijd staat het DATE4FRIEND vrij om te bewijzen dat de geleden schade hoger is. Vanwege de vertraging in de betaling zal de uitstaande schuld worden overgedragen aan een incassobureau. De gebruiker gaat ermee akkoord dat deze verantwoordelijk is voor alle gemaakte kosten van het incassobureau.

§ 4 Contractuele duur en beëindiging


(1) De contractuele diensten worden door DATE4FRIEND verleend voor de duur van het contract, d.w.z. vanaf de sluiting van het contract tot het einde van het contract.

(2) Het contract voor een gratis lidmaatschap wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde zonder opzegtermijn worden opgezegd.

(3) De looptijd van een betaald lidmaatschap (Premium) komt overeen met de periode die in de beschrijving van het pakket staat of de periode die door de gebruiker is gekozen bij de bestelling van het pakket (initiële looptijd). De initiële looptijd bedraagt maximaal twee jaar. Indien het lidmaatschap aan het einde van de initiële looptijd niet wordt beëindigd, wordt het contract voor onbepaalde tijd verlengd (contractverlenging). De opzegtermijn aan het einde van de initiële looptijd bedraagt 14 dagen voor lidmaatschappen met een looptijd van maximaal één maand en 30 dagen voor lidmaatschappen met een looptijd van meer dan één maand. De opzegtermijn bij opzegging na een contractverlenging is 30 dagen.

(4) Tenzij anders vermeld in de opzegging, loopt het gratis lidmaatschap door na het einde van een Premium lidmaatschap en moet het afzonderlijk worden opgezegd. Aan het einde van het lidmaatschap zal DATE4FRIEND het profiel van de gebruiker blokkeren en de daarin opgeslagen gegevens slechts in beperkte mate verwerken. De gegevens worden gewist zodra de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken en de gegevens niet langer nodig zijn voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

(5) Het recht op voortijdige beëindiging om gegronde redenen blijft onaangetast. Een gewichtige reden voor beëindiging kan voor DATE4FRIEND met name bestaan indien de gebruiker (a) aanzienlijk of herhaaldelijk in gebreke blijft of (b) andere contractuele verplichtingen schendt. Indien de gewichtige reden voor beëindiging bestaat in plichtsverzuim door de gebruiker, kan DATE4FRIEND schadevergoeding eisen voor het voortijdig einde van het contract. Dit geldt niet indien de gebruiker niet verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim.

(6) De opzegging van de op vergoeding gebaseerde contractuele relatie moet in tekstvorm gebeuren om geldig te zijn. Voor een succesvolle verwerking dient de opzegging de volledige naam, de gebruikte dienst, het voor de registratie gebruikte e-mailadres en de gebruikersnaam te bevatten. De opzegging kan per e-mail naar support@mycustomercare.ch worden gestuurd. Als alternatief bieden wij ook de mogelijkheid om betaalde lidmaatschappen per post op te zeggen. Voor het gemak hebben wij een handleiding ter beschikking gesteld die u kunt opslaan of printen. Deze bevat alle contactgegevens en velden die moeten worden ingevuld om het betaalde lidmaatschap met succes te beëindigen. Klik hier om deze opzeghandleiding op te slaan of te printen. De opzegging van de gebruiker zal door DATE4FRIEND per e-mail worden bevestigd op het in het profiel opgeslagen adres. Indien de betaling voor de betaalde dienst is verricht via CCBill, kan de gebruiker ook rechtstreeks contact opnemen met CCBill om de dienst op te zeggen.


§5 Verbod op commercieel of zakelijk gebruik
(1) DATE4FRIEND biedt haar diensten uitsluitend voor particuliere doeleinden aan.

(2) Het is verboden het communicatieplatform gewoonwippen.nl te gebruiken om goederen en diensten van welke aard ook aan te bieden, een overeenkomstig aanbod te doen of te verwijzen naar een overeenkomstig aanbod dat elders beschikbaar is.


§6 Aansprakelijkheid
(1) DATE4FRIEND heeft geen controle over de juistheid en veiligheid van de informatie die tussen gebruikers wordt uitgewisseld of door gebruikers op hun profiel wordt geplaatst. DATE4FRIEND kan derhalve geen enkele verantwoordelijkheid voor deze informatie aanvaarden. Aansprakelijkheid hiervoor is in elk geval uitgesloten zolang eventuele wettelijke inbreuken die hieruit voortvloeien niet ter kennis van DATE4FRIEND zijn gebracht. Gebruikers kunnen onjuiste informatie invoeren of gewoonwippen.nl gebruiken voor enig ander ongepast of onwettig doel, ook als dit niet is toegestaan. Elke aansprakelijkheid van DATE4FRIEND voor ongeoorloofd of illegaal gebruik van gewoonwippen.nl is uitgesloten zolang dat ongeoorloofde of illegale gebruik niet aan DATE4FRIEND gemeld is. DATE4FRIEND aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de juistheid van de aangemaakte gebruikersprofielen en de evaluatie ervan met betrekking tot de compatibiliteit met andere gebruikers.

(2) De gemiddelde beschikbaarheid op jaarbasis bedraagt 99,5%. DATE4FRIEND aanvaardt geen aansprakelijk voor de ononderbroken beschikbaarheid van het systeem en voor systeemgebonden storingen, onderbrekingen en defecten van de technische apparatuur en de dienst van DATE4FRIEND, voor zover dit niet onder de verantwoordelijkheid van DATE4FRIEND valt. In het bijzonder is DATE4FRIEND niet aansprakelijk voor onderbrekingen van de kwaliteit van de toegang tot de dienst DATE4FRIEND ten gevolge van overmacht of gebeurtenissen waarvoor DATE4FRIEND niet verantwoordelijk is, met name de uitval van communicatienetwerken en gateways. Voor het overige wordt

(3) DATE4FRIEND is alleen aansprakelijk voor schade in geval van opzet en grove nalatigheid van haar organen, werknemers en plaatsvervangers en alleen voor de mate waarin deze hebben bijgedragen aan het ontstaan van de schade ten opzichte van andere oorzaken.

(4) DATE4FRIEND is uitsluitend aansprakelijk voor nalatigheid indien een orgaan, werknemer of plaatsvervanger van DATE4FRIEND een materiële contractuele verplichting heeft geschonden. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen op de nakoming waarvan u mag vertrouwen of die onontbeerlijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De aansprakelijkheid is beperkt tot de kenmerkende optredende schade.

(5) Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet in geval van schade door overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid of voor aansprakelijkheid wegens het ontbreken van toegezegde eigenschappen en voor aansprakelijkheid uit hoofde van de Wet productaansprakelijkheid.

(6) De gebruiker vrijwaart DATE4FRIEND van elke aansprakelijkheid en alle verplichtingen, kosten en eisen tot schadevergoeding ten gevolge van laster, belediging, schending van de persoonlijkheid door andere gebruikers.

(7) Aansprakelijkheid is voor overige uitgesloten.


§7 Gegevensbescherming
De exploitant gebruikt de persoonsgegevens van de gebruiker uitsluitend zoals beschreven in deze voorwaarden en in het -privacybeleid.

§ 8 Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Het recht van de Zwitserse Bondsstaat is van toepassing met uitsluiting van de Zwitserse bepalingen inzake conflicterende wetten. Dwingende wettelijke bepalingen in de woonplaats of gebruikelijke verblijfsplaats van de consument die gunstiger zijn voor de consument, blijven onaangetast. De plaatselijke en feitelijk bevoegde rechtbank in Zwitserland in het kanton Zug wordt als bevoegde rechtbank beschouwd. Als je als consument in de Europese Unie woont en er dwingende bepalingen zijn, kan ook het recht van het land waar je gevestigd bent van toepassing zijn.

§9 Geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een internetplatform opgezet voor de online beslechting van geschillen ("OS-platform") tussen bedrijven en consumenten. Het OS-platform is beschikbaar op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. We wijzen erop dat we niet wettelijk verplicht zijn en ook niet bereid zijn om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop de overeenkomst is gesloten.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (date4friend AG, Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland) hiervan op de hoogte stellen door duidelijk te vermelden dat u besluit de overeenkomst te herroepen (bijv. per post of e-mail).

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u ons vóór het verstrijken van de herroepingstermijn meedeelt dat u van uw herroepingsrecht gebruik wenst te maken. Gevolgen van herroeping Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons geboden meest gunstige standaardlevering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen nadat uw herroepingsverklaring ons heeft bereikt, aan u terugbetalen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen wij voor uw terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als waarmee u uw bestelling hebt betaald; in ieder geval zullen u geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van de terugbetaling. Als u vraagt om uw dienst onmiddellijk te laten beginnen, d.w.z. tijdens de herroepingstermijn, en vervolgens annuleert, moet u een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met de waarde van de dienst die al is geleverd tot de datum waarop u ons op de hoogte brengt van uw voornemen om uw herroepingsrecht uit te oefenen.

Op uw uitdrukkelijk verzoek zullen wij vóór het verstrijken van de herroepingstermijn met de uitvoering van de overeenkomst tegen vergoeding beginnen, op voorwaarde dat u ermee instemt dat uw herroepingsrecht hierdoor vervalt en u bevestigt dat u hiervan op de hoogte bent.

Om de overeenkomst te herroepen, kunt u ook gebruik maken van het volgende modelformulier voor herroeping.

Aan
date4friend AG
Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland
E-mail: support@mycustomercare.ch

Ik/wij () herroep(en) hierbij de door mij/ons () gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen()/voor de levering van de volgende dienst ()
- Besteld op ()/ontvangen op ()
- Naam van de klant(en)
- Adres van de klant(en)
- Handtekening van de klant(en) (alleen voor kennisgeving op papier)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.